ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De betaling van de contributie
1.1 Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. Bij een achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van MMA JONKHEER, terwijl de betalingsverplichting wel blijft bestaan, totdat de achterstand volledig is voldaan.
1.2 Achterstallige contributiegelden worden belast met porto- en administratiekosten. Indien het lid nalatig is in zijn/haar betalingsplicht jegens MMA JONKHEER, zal de vordering ter incasso uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten, verhoogd met de wettelijke rente verbonden aan het innen van achterstallige contributiegelden, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van het desbetreffende lid of de wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige lid.
1.3 Betalingen voor alle door ons aangeboden diensten vinden per 4 weken plaats.
1.4 Voor Personal en Duo Trainingen geldt dat betalingen per 4 weken plaatsvinden, tenzij een losse les wordt genomen. De pakketten van 4 weken worden vooraf betaald.

2. Duur overeenkomt en beëindiging
2.1 Het overeengekomen abonnement wordt aangegaan voor de overeengekomen periode en wordt daarna stilzwijgend per 4 weken verlengd.
2.2 Opzeggen is pas mogelijk nadat de overeengekomen periode is verstreken.
2.3 Voor het beëindigen van een lidmaatschap bij MMA JONKHEER is het verplicht gebruik te maken van ons officiële uitschrijfformulier. Deze is te verkrijgen bij een van onze trainers. Andere manieren van opzegging, zoals mondelinge mededelingen, e-mails of telefonische berichten, worden niet als geldig beschouwd. Het lidmaatschap wordt pas definitief beëindigd zodra het volledig ingevulde uitschrijfformulier is ingeleverd bij een van onze trainers.
2.4 Houd er rekening mee dat er een opzegtermijn geldt van 4 weken voor de beëindiging van uw lidmaatschap bij MMA JONKHEER. Het lidmaatschap wordt definitief beëindigd na deze opzegtermijn.
2.5 Tot aan de opgegeven einddatum na de opzegtermijn blijft het lid verantwoordelijk voor eventuele betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap.

3. Aansprakelijkheid
3.1 Het lid erkent dat het gebruik van de apparatuur en/of materialen, alsook de deelname aan groepslessen of andere activiteiten bij MMA JONKHEER, geheel op eigen risico geschiedt.
3.2 MMA JONKHEER, inclusief de eigenaar, het personeel en/of andere hulppersonen, zijn niet aansprakelijk voor zowel materiële als immateriële schade voortvloeiend uit ongevallen of letsel van het lid en/of derden, ongeacht de oorzaak.
3.3 MMA JONKHEER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Daarnaast verplicht de deelnemer zich MMA JONKHEER te vrijwaren van enige aanspraken van derden in dit verband.

4. Wijzigingen
4.1 De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd op grond van economische ontwikkelingen. Eventuele wijzigingen worden duidelijk en tijdig vermeld binnen MMA JONKHEER. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden.
4.2 MMA JONKHEER behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden wordt door MMA JONKHEER vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is MMA JONKHEER gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een wijziging van de openingstijden te ontbinden.

5. Minderjarig lid
5.1 Een minderjarig lid (jonger dan 18 jaar) kunnen alleen worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze dienen het inschrijfformulier te ondertekenen, om toestemming te verlenen. Zonder dit handtekening kan de minderjarige niet lid worden.
5.2 Minderjarige leden (jonger dan 16 jaar) zijn verplicht onder begeleiding van een volwassenen te sporten, met uitzondering op personal training en kinderlessen.

6. Afwezigheid
Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van MMA JONKHEER. Ook indien het lid op vakantie gaat, blijft de betalingsverplichting bestaan. Uitzondering hierop is een medische beperking. Indien het lid een medische beperking heeft en tenminste een (1) kalendermaand niet kan sporten kan MMA JONKHEER het abonnement tijdelijk stopzetten tot het lid weer in staat is te komen sporten. Dit heeft geen invloed op de contractueel overeengekomen verplichting tot betaling. Speciale trainingen (Personal, Duo en Small Group Training) dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wordt de training niet 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt de training alsnog in rekening gebracht bij de klant.

7. Algemene bepalingen
7.1 Leden die zich schuldig maken aan wangedrag kan met onmiddellijke ingang de toegang tot MMA JONKHEER tijdelijk of voorgoed ontzegd worden. Leden dienen instructies van het personeel van MMA JONKHEER direct op te volgen. Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan het lid met onmiddellijke ingang de toegang tot MMA JONKHEER tijdelijk of voorgoed ontzegd worden, het abonnement dient tijdens deze periode door betaald te worden tot de overeengekomen periode kan worden opgezegd.
7.2 Leden dienen zich correct te gedragen en de instructies van de medewerkers van MMA JONKHEER op te volgen. Het lid dient verzorgde kleding te dragen en een verzorgde haardracht te hebben, een handdoek te gebruiken en schone schoenen te dragen (open schoeisel is niet toegestaan). Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan hem de toegang tot MMA JONKHEER worden geweigerd.
7.3 Het gebruik van een mobiele telefoon is alleen toegestaan indien dit als niet storend wordt ervaren door het personeel en andere sporters. Ook bij gebruik van mp3-spelers, iPod etc. dient rekening gehouden te worden met andere sporters, het is dus verplicht om oortjes of een koptelefoon te gebruiken. Indien een lid niet aan deze verplichtingen voldoet kan het lid met onmiddellijke ingang de toegang tot MMA JONKHEER tijdelijk of voorgoed ontzegd worden, het abonnement dient tijdens deze periode door betaald te worden tot de overeengekomen periode kan worden opgezegd.
7.4 Wanneer MMA JONKHEER wordt bezocht op doktersadvies, in het kader van fysiotherapeutische behandeling, dan wel anderszins op grond van medische indicatie (lichamelijke problemen) is het lid dit verplicht naar eerlijkheid te vermelden aan de fysiotherapeuten en/of instructeurs van MMA JONKHEER.
7.5 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van MMA JONKHEER gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

8. Overdraagbaarheid van de abonnementen
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Door gebruik te maken van onze diensten en/of in te schrijven (middels een inschrijfformulier) bij MMA JONKHEER verklaart u akkoord te gaan met bovengenoemde huisregels en algemene voorwaarden en dient u hier naar te handelen. Bij het overtreden van de huisregels en/of algemene voorwaarden behouden wij ons het recht voor om u de toegang tot MMA JONKHEER tijdelijk of voorgoed te ontzeggen, zonder afstand te doen van de betalingsverplichting tot de overeengekomen periode.

You cannot copy content of this page